Corn on the Cob in Ultra-Tech II
Mixed Vegetables Ultra-Tech II
Shrimp and Rice with Ultra -Tech II
Broccoli in Ultra-Tech II Cookware
Sweet Potatoes in Ultra-Tech II
Veggie Lasagna in Ultra-Tech II
How to Cook An Egg in Carico’s Ultra Tech II
How to Prepare a Juicy Steak with Carico’s Ultra Tech II

Garlic-Lime Shrimp